VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ ir pradeda naują, pilną iššūkių bei reikalaujantį vieningo visos darbuotojų komandos susitelkimo dėl tikslo EQUASS kokybės standarto diegimo kelią.

 

KAS TAI? Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad įstaigos veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

 

PROJEKTO TIKSLAS: didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).

 

PROJEKTO VYKDYTOJAS: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

 

PROJEKTO VEIKLOS:
  • Įstaigų koordinatorių mokymai (vyko 2019 m. liepos mėn.);
  • Įstaigų vadovų mokymai (vyko 2019 m. liepos mėn.);
  • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams (numatyta rugpjūčio 12 – 13 dienomis);
  • Įstaigų darbuotojų mokymai (numatyta rugpjūčio 12 – 13 dienomis);
  • Įstaigos vidaus auditas: įstaigai bus pateikta ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui iki išorės audito;
  • Vadovaujantis rekomendacijomis, bus parengtas veiklos tobulinimo planas, kurį įgyvendinus bus pateikta paraiška išorės auditui atlikti;
  • Įstaigos išorės auditas: vyks išorės auditas. Auditoriaus vertinimas ir įžvalgos bus pristatytos darbuotojams;
  • Bus priimtas sprendimas dėl kokybės sistemos sertifikato įstaigai suteikimo. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE PROJEKTĄ:
http://www.equass.lt/
http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/
Skip to content