į pradžią turinys susisiekite  
Parama

                                       

 

              Gauta ES struktūrinių fondų parama Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija steigimui  Kauno Panemunės senelių namųose

Nuo 2009 m. sausio  20 d. Biudžetinė įstaiga Kauno Panemunės senelių namai pradėjo įgyvendinti projektą „Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“ (Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-004) (toliau – Projektas). Projektą planuojama įgyvendinti  iki 2012 m. spalio 30 d.

Projekto įgyvendinimo metu Biudžetinėje įstaigoje Kauno Panemunės senelių namai bus įkurtas dienos centro padalinys. Dienos centro veikla bus orientuota į sveikatos, asmeninio gyvenimo būdo ir elgesio palaikymą, kontrolę, pokytį bei adaptaciją prie gyvenimo sąlygų. Projekto numatytos veiklos bei veiksmai neturės neigiamos įtakos darnaus vystymosi politikai. Projekto rezultatai prisidės prie aplinkos tikslų įgyvendinimo, nes bus taupoma energija, o socialinėje ekonominėje srityje numatomas teigiamas poveikis užimtumo sričiai.

Projektu siekiama pagerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, kadangi taip tikimasi sumažinti riziką socialinei atskirčiai asmenims ir jų šeimos nariams. Sukūrus naujas darbo vietas, bei įgyvendinant projekto veiklas, bus sukuriama pridėtinė vertė, skatinamas rinkos aktyvėjimas regione, taip prisidedant prie ekonomikos augimo bei regiono vystymosi. Šio projekto rezultatų siekimas prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo.

Viešuosius pirkimus „Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“ statybai laimėjo UAB „Statybų vizija.“

Projektas remiamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo  veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama  1.993.030,78  Litų.


 

Nuotraukoje: Būsimasis „Dienos centras sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“ (III aukštas).


 

Kauno Panemunės senelių namuose vykdomas projektas „Stacionarių socialinių paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės senelių namuose“,

 projekto kodas Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-038.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-514 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2,4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ yra skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta iki 1.689.357,89 Lt (vieno milijono šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt septynių litų 89 ct).  Projekto įgyvendinimo terminas 2012-01-30 – 2013-03-31.

Įgyvendinus projektą pagerės gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų mikroklimatas, kas užtikrins geresnes gyvenamąsias sąlygas gyventojams, pagerės slaugos ir globos paslaugos. Dėka  sanitarinių sąlygų pagerinimo bus galimybė visiems gyventojams gauti asmens higienos priežiūros paslaugas savo gyvenamojoje patalpoje, bus išvengta didesnių susirgimų rizikos,  aplinka bus labiau pritaikyta neįgaliųjų poreikiams ir užtikrinanti  gyventojų sveikatą. Taip pat personalui bus  sudarytos geresnės sąlygos kokybiškiau organizuoti globos procesą. Projekto dėka planuojama, kad pagerės fizinė pastato būklė, prasitęs jo tarnavimo laikas ir vertė, jo atitikimas higienos normoms ir stacionarioms globos įstaigoms keliamiems reikalavimams, tikimasi gauti Globos licenziją socialinių paslaugų teikimui bei veiklos tęstinumo užtikrinimui.


Nuorodos:    

 

Projektų finansavimo sąlygos Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo įstaigų sąrašas   Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 06 13 įsakymas Nr.A1-280
Kauno  miesto savivaldybės tarybos 2011 07 14 sprendimas Nr. T2-97 ,,Dėl pritarimo projektui „Stacionarių socialinių paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės senelių namuose“.