į pradžią turinys susisiekite  
Teisinė informacija

 

TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Žin., 2006, Nr. 17-589;-atsisiųsti

2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Žin., 1996, Nr. 84-2000; - atsisiųsti

3. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“- atsisiųsti

4. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ -atsisiųsti

5. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“- atsisiųsti

6. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“- atsisiųsti

7. Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

8. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“- atsisiųsti

9. Perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos ir socialinės priežiūros kaina, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. spendimas Nr. T-104 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. spendimo Nr. T-151 „Dėl perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos ir socialinės priežiūros kainos nustatymo“ pakeitimo - atsisiųsti

10. Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais - atsisiųsti

 


Teisės aktų pažeidimai


Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta:

Seimo kontrolierių pažymos
Valstybės kontrolierių sprendimai
Teismo sprendimai
Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai