VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Darbo pasiūlymai

SOCIALINIS DARBUOTOJAS (-A)

Įstaigos pavadinimas
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai.
Pareigos
Socialinis darbuotojas (terminuota darbo sutartis).
Darbo vieta
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose.
Reikalavimai
 • Aukštasis (aukštesnysis) socialinio darbo išsilavinimas;
 • Darbo patirtis nuo 1 metų;
 • Darbų saugos instrukcijų žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios;
 • Gebėjimas planuoti savo veiklą ir dirbti komandoje;
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Darbo patirtis su negalią turinčiais, senyvo amžiaus asmenimis būtų privalumas.
Funkcijos
 • Kompleksiškai bendradarbiaujant su komanda teikti ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;
 • Paslaugų gavėjams ir jų atstovams teikti bendrąsias socialines paslaugas, ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime: informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti paslaugų gavėjo interesus;
 • Paslaugų gavėjams teikti specialiąsias socialines paslaugas, kurių tikslas – grąžinti,  bei atsižvelgiant į paslaugų gavėjų gebėjimus-išlaikyti turimus asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą: socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas. Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę;
 • Tvarkyti būtinąją socialinę ir veiklos dokumentaciją;
 • Formuoti ir tvarkyti paslaugų gavėjų socialines bylas, atnaujinti reikiamus dokumentus;
 • Sudaryti individualius paslaugų gavėjų socialinės globos planus;
 • Rengti ataskaitas, planuoti ir vertinti savo profesinę veiklą, vertinti teikiamų paslaugų efektyvumą paslaugų gavėjui;
 • Nustatyti, vertinti ir užtikrinti gyventojų individualius poreikius:
 • Surinkti informaciją apie gyventoją, išsiaiškina probleminę situaciją remiantis turima informacija; aiškintis priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas, galimybę jas spręsti; paaiškinti klientui paramos galimybes; nustatyti skubios pagalbos poreikį ir aptarti su kolegomis pagalbos galimybes; aiškintis kliento aplinkos įtraukimo į pagalbos procesą galimybes.
 • Planuoti reikalingą pagalbą:
 • Identifikuoti probleminę situaciją; nustatyti problemos spendimo prioritetus; tikslindamas problemos kilmę tartis su kitais specialistais; kartu su paslaugų gavėju ir kitais socialinės globos komandos nariais sudaryti ir suderinti individualų socialinės globos planą; ruošti reikalingą informaciją apie klientą kitai institucijai; derinti paramos teikimo klausimus su administracija.
 • Teikti individualią socialinę pagalbą:
 • Konsultuoti paslaugų gavėjus jiems rūpimais klausimais, kartu su paslaugų gavėju ir/ar jo atstovu aiškintis kaip elgtis probleminėje situacijoje, pasiūlyti alternatyvius paramos būdus; informuoti apie vykdomus kasdienius užsiėmimus, individulius pokalbius, organizuojamus renginius, išvykas;  parengti informacinę medžiagą, reikalingą paslaugų gavėjui; teikti vienkartinę informaciją ir t.t.
 • Atstovauti gyventojo interesams:
 • Lydėti į reikiamas socialines, medicinos ir kitas įstaigas; padėti pildyti dokumentus, tarpininkauti palaikant esamus ar nutrūkusius, konfliktiškus  santykius su jam svarbiais asmenimis; atstovauti paslaugų gavėjo interesams kitose įstaigose ir organizacijose; ginti paslaugų gavėjo interesus bendraujant su kitomis institucijomis; siekti užtikrinti paslaugų gavėjui sveiką psichologinę aplinką.
 • Teikti kasdienę paramą:
 • Organizuoti darbą kartu su paslaugų gavėju, socialinio darbuotojo padėjėju, slaugytoju, savanoriu, šeimos nariais (atstovais) lydint gyventoją į sveikatos priežiūros įstaigas, apsitarnaujant buityje; prižiūrėti, kad būtų laikomasi nustatytų paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklių, asmens higienos ir gyvenamosios patalpos švaros.
 • Esant poreikiui, pavaduoti kitą darbuotoją jo nedarbingumo ar atostogų laikotarpiu.
Darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių 1008,9 – 1115,1 Eur/mėn. (priklausomai nuo išsilavinimo laipsnio).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.
Dokumentų priėmimo vieta
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
837 407 514; 837 345 469
El. paštas: info@kaunoseneliai.lt
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2022-02-15
Skip to content