VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Darbo pasiūlymai

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą socialiniam darbuotojui (-ai)

Funkcijos: socialinis darbuotojas darbui globos įstaigoje.

Reikalavimai:

Išsilavinimas:

 • Socialinio darbo ar jam prilygintas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Žinoti:

 • Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Seimo ir Vyriausybės nutarimus, Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, Europos Sąjungos šalių socialinės paramos sistemas;
 • darbuotojų santykius reguliuojančius teisės aktus ir Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimus;
 • darbuotojų saugos darbe, bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • socialinio darbo etikos normas, organizavimo procesą, socialinio darbo modelius, principus, dokumentaciją;
 • tikslinės paslaugų gavėjų grupės psichologinius ir socialinius ypatumus;
 • asmens higienos ir socialinių įstaigų aplinkos reikalavimus.

Gebėti:

 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įvertinti asmens socialinės globos poreikius, rengti ir įgyvendinti individualius socialinės globos planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su asmenimis turinčiais negalią ir senyvo amžiaus asmenimis;
 • greitai orientuotis situacijose, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbo pobūdis:

 • teikti ir telkti komandą teikiant ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;
 • informuoti ir konsultuoti asmenis socialinių paslaugų klausimais;
 • įvertinti paslaugų gavėjo socialinę situaciją, jo poreikius, asmens nesavarankiškumo lygį, parinkti socialinio darbo metodus ir socialines paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti konkrečias asmens problemas, bei siekti gerinti jo gyvenimo kokybę;
 • spręsti asmens asmenines, socialines ir kt. problemas individualiai ir bendradarbiaujant komandoje su specialistais, bei telkti specialistus įvertinti asmens socialinius poreikius ir dalyvauti globos plano sudaryme;
 • inicijuoti ir organizuoti pasitarimus specialistų komandoje;
 • kartu su socialinių paslaugų gavėju numatyti veiksmus ir priemones, kuriomis bus siekiama teigiamų pokyčių arba turimų resursų išsaugojimo, palaikymo;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos;
 • teikia informaciją ir siūlymus socialinių paslaugų įstaigos vadovui ar jo paskirtiems asmenims;
 • bendradarbiauti su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje;
 • organizuoti ir vykdyti paslaugų gavėjų palydėjimą į užsiėmimus, gydymo ir kitas būtinas įstaigas;
 • pildyti kiekvieno paslaugų gavėjo socialinę bylą ir reikiamus dokumentus vadovaujantis reikalavimais;
 • koordinuoti komandoje dirbančių individualios priežiūros darbuotojų darbo planų sudarymą.

Darbo užmokestis:

1320,60 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių už 1 etato darbo krūvį (darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

Socialinio darbo patirtis būtų privalumas.

Dokumentų priėmimo vieta:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. Nr. 8692 12569

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt

Dokumentų priėmimo terminas:

Iki 2023-06-02

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content